ข้อตกลงการใช้งานของ The Living OS แบบฟรี

มีผลบังคับใช้: วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อเสนอ

ข้อเสนอนี้ เรียกว่า (“ข้อตกลงการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของ Living OS”) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท The Living OS Co., Ltd (LOS) ให้กับผู้รับบริการโดยให้สิทธิในการเข้าถึงซอร์ฟแวร์ด้านการจัดการโครงการบนคลาวด์ของลิฟวิ่งโอเอส เรียกว่า (“ซอร์ฟแวร์ของลิฟวิ่งโอเอส”) เป็นระยะเวลาสอง (2) ปี (“ระยะเวลาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย”) นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผู้รับบริการได้เปิดใช้งานในช่วงเวลาที่ระบุด้วยการส่งความยินยอมของผู้รับบริการในนามของโครงการเพื่อการอยู่อาศัยของผู้รับบริการ เรียกว่า (“โครงการ”)

ซอร์ฟแวร์ของ ลิฟวิ่งโอเอส คือ โซลูชั่นด้านการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีหน้าเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานสองแบบ คือ: (1) เว็บพอร์ทัลบนคอมพิวเตอร์สำหรับนิติบุคคล และผู้จัดการดูแลโครงการที่มีผู้รับบริการสมบัติรวมไปถึงระบบบัญชี และการจัดการ และแบบที่ (2) แอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับผู้อยู่อาศัยที่มีผู้รับบริการสมบัติรวมไปถึงการสำรองสิ่งอำนวยความสะดวก การแจ้งเตือนพัสดุ และการขนส่ง การส่งคำร้องเพื่อซ่อมบำรุง การจัดการการเข้าเยี่ยม บริการด้านยานพาหนะ เป็นต้น

ด้วยการส่งความยินยอมของผู้รับบริการ และรายละเอียดต่าง ๆ จะถือว่าผู้รับบริการยอมรับข้อเสนอของการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี และ

1.) ยินยอมให้โครงการ คอนโด หมู่บ้าน อพาร์มเม้นท์ หอพัก ที่เป็นตัวแทนใช้งานซอร์ฟแวร์ของ ลิฟวิ่งโอเอส โดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thelivingos.com/communication/data_privacy_th.html),

(2.) รับทราบ และยอมรับต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้งาน (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thelivingos.com/communication/terms_of_use_th.html)

เป็นที่เข้าใจกันว่าข้อตกลงการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของ ลิฟวิ่งโอเอส รวมไปถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับผู้พักอาศัยของ ลิฟวิ่งโอเอส เพื่อประชาสัมพันธ์ และโฆษณา หรือสนับสนุนฟังก์ชั่นการทำงาน งานอีเว้นท์ ข้อเสนอ การแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการดำเนินการแบบออนไลน์ หรือแบบออฟไลน์ และอาจมีการดำเนินการโดยบุคคลที่สามเพื่อผู้อยู่อาศัยของโครงการที่ผู้รับบริการเป็นตัวแทน

ข้อกำหนดของการยกเลิก

เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับบริการตัดสินใจว่าโครงการที่ผู้รับบริการเป็นตัวแทนอยู่นั้นต้องการหยุดใช้งานซอร์ฟแวร์ของ ลิฟวิ่งโอเอส ตัวแทนของโครงการสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาภายใน 7 วันหลังจากมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อบริษัท The Living OS Co., Ltd.

เมื่อมีการยกเลิกโดย LOS หรือสิ้นสุดระยะเวลาของการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย LOS จะพยายามนำข้อมูลของผู้รับบริการที่ได้มีการเก็บรักษาออกจากระบบของ LOS ทันทีเพื่อการใช้งานของผู้รับบริการในอนาคต LOS จะจัดทำลิงค์ดาวน์โหลดส่วนตัวให้กับผู้รับบริการ และผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 14 วัน บริษัท The Living OS Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการถอดถอน หรือแก้ไขข้อตกลงใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของ ลิฟวิ่งโอเอส และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากระยะเวลา 2 ปี แรก โครงการได้รับการนำเสนอด้วยข้อตกลงของการบริการ และเสนอข้อกำหนเดียวกันให้ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บังคับใช้ตามข้อตกลงของการบริการ เช่น สามารถใช้บริการซอร์ฟแวร์ของ ลิฟวิ่งโอเอส ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนประกอบของระบบ ที่สามารถใช้งานได้

ชุดของส่วนประกอบของระบบดังต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย:

ลำดับ หมวดหมู่ ระบบงาน
1 ธุรการ การจัดการพัสดุ
2 ธุรการ การจัดการการประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
3 ธุรการ ระบบทะเบียนผู้พักอาศัย และการจัดการที่อยู่อาศัย
4 ธุรการ ระบบส่งใบแจ้งหนี้
5 ธุรการ ระบบใบเสร็จ
6 ธุรการ ปลอดหนี้ และเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของห้องชุด
7 ธุรการ ระบบจัดซื้อ
8 ธุรการ ระบบเจ้าหนี้
9 ธุรการ ระบบที่จอดรถ และควบคุมการใช้งาน
10 ธุรการ ระบบการประชุมสามัญประจำปี
11 ใบสั่งงานบริการ ระบบซ่อมบำรุงรักษา
12 ใบสั่งงานบริการ ใบสั่งงานซ่อมบำรุง
13 ใบสั่งงานบริการ แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
14 บัญชี บัญชีแยกประเภททั่วไป
15 บัญชี บัญชีกระแสรายวัน
16 บัญชี การควบคุมเงินสดย่อย

ลิฟวิ่งโอเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบเป็นครั้งคราวตามความเห็นสมควรเพื่อปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานของซอร์ฟแวร์ ลิฟวิ่งโอเอส หรือเพื่อเหตุผลอื่น ๆ ผู้รับบริการจำเป็นจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ในส่วนของการส่งใบสมัครของผู้รับบริการให้ครบถ้วน โปรดกรอกรายละเอียดอย่างระมัดระวังเนื่องจากแบบฟอร์มนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อประมวลผลใบสมัครใช้บริการของผู้รับบริการ