ข้อกำหนดในการใช้งานของ The LivingOS

มีผลบังคับใช้: วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

นี่เป็นเว็บไซต์ของ LivingOS และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นซึ่งเป็นเจ้าของ และดำเนินการโดย บริษัท The LivingOS Co. Ltd ("ลิฟวิ่งโอเอส")

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") และโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ("โปรแกรม") ผู้รับบริการจะต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด และเงื่อนไข") โปรดตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างระมัดระวัง

การเข้าถึงและการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมนั้นผู้รับบริการจะถือว่าการยอมรับของผู้รับบริการจะมีผลผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมด

ลิฟวิ่งโอเอส อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้รับบริการยังคงใช้โปรแกรมต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้โพสต์อยู่บนไซต์นี้ จะถือว่าผู้รับบริการได้ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามการเปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าว

การจำกัดการรับประกัน

ลิฟวิ่งโอเอส ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือเกิดข้อผิดพลาด หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หรือว่าโปรแกรมนั้นจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย ลิฟวิ่งโอเอส ไม่รับประกัน หรือยืนยัน แสดง บอกเป็นนัย ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม หรือเรื่องอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด (และลิฟวิ่งโอเอส ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อขอบเขตทั้งหมดที่กฎหมายอนุญาต) การรับประกันทั้งหมดของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ความเป็นเจ้าของของโปรแกรม

ลิฟวิ่งโอเอส จะรักษาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดใน และต่อไซต์ และโปรแกรมทั่วโลก รวมถึง แต่ไม่จำกัด ความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร รูปลักษณ์ และความรู้สึก สิทธิในความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายต่าง ๆ

ลิฟวิ่งโอเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโปรแกรมดังกล่าวตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเพื่อปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงาน หรือรูปลักษณ์ของโปรแกรม หรือเพื่อเหตุผลอย่างอื่น

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้รับบริการตกลงที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำอันตรายต่อ ลิฟวิ่งโอเอส และพนักงาน ผู้รับเหมางานนอกบริษัท ตัวแทน และผู้จัดการของบริษัทจากการรับผิดชอบ การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าทนายที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมของผู้รับบริการ

ลิฟวิ่งโอเอส ขอสงวนลิขสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทนายฝ่ายจำเลยเอง และควบคุมเฉพาะเรื่องพิเศษบางเรื่องที่ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ ลิฟวิ่งโอเอส หาก ลิฟวิ่งโอเอส เลือกทนายฝ่ายจำเลยในเรื่องที่ผู้รับบริการอาจต้องทำการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้รับบริการจะให้ความร่วมมือกับ ลิฟวิ่งโอเอส โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ร้องขอโดย ลิฟวิ่งโอเอส ในจำนวนที่สมเหตุสมผล

ตัวอย่าง

(1) ผู้พักอาศัย ต้องการฟ้องร้อง บริษัทบริหาร หรือ ผู้ใช้โปรแกรม ที่ทำให้เสียหายจากการกระทำเช่น หกล้มในห้องออกกำลังกาย หรือ กรณีใดก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถ ฟ้องร้อง ลิฟวิ่งโอเอส ได้

(2) ผู้พักอาศัยใช้บริการผ่าน ลิฟวิ่งโอเอส แอพพลิเคชั่น เช่นบริการซักรีด เสื้อผ้า และหากเสื้อที่ได้ส่งซักรีด เสียหาย เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้พักอาศัยไม่สามารถฟ้องร้อง ลิฟวิ่งโอเอสได้

การใช้โปรแกรม

(ก) ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตจาก ลิฟวิ่งโอเอส โปรแกรมจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าต่าง ๆ และเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก ลิฟวิ่งโอเอส จะไม่มีการทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดง หรือส่งต่อ หาก ลิฟวิ่งโอเอส เชื่อว่าการใช้โปรแกรมของผู้รับบริการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ต่าง ๆ หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้รับบริการอาจถูกปฏิเสธไม่ให้สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้

(ข) ผู้รับบริการเป็นตัวแทนของ ลิฟวิ่งโอเอส ที่ผู้รับบริการเป็นผู้มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายเพียงพอที่จะยอมรับตามกฎหมาย และข้อผูกพันความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้ที่ผู้รับบริการอาจได้รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมของผู้รับบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้)

เนื้อหาต้องห้าม

(ก) ผู้รับบริการตกลงว่าผู้รับบริการจะไม่อัพโหลด โพสต์ หรือแจกจ่าย หรือเผยแพร่ข้อความต่าง ๆ การสื่อสาร ข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผ่านทางโปรแกรม เช่นข้อมูล

 • ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ไม่เหมาะสม เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย ก่อกวน ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น เกี่ยวกับเชื้อชาติ เกี่ยวกับชาติพันธุ์ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ
 • ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ หรือหยาบคาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัด ภาพกราฟฟิก หรือภาษาเกี่ยวกับทางเพศที่ที่มีลักษณะคุกคาม หรือก่อกวนแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคล)
 • ที่ก่อให้เกิด หรือสนับสนุนการกระทำที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางแพ่ง หรือละเมิดกฎหมาย
 • ที่ละเมิด ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึง แต่ไม่จำกัด สิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือการประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ
 • ที่ประกอบไปด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายซึ่งออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะ ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรือเครื่องมือการสื่อสาร หรือออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ที่ผู้รับบริการไม่มีสิทธิ และใบอนุญาตที่จำเป็น และใบอนุญาตในการส่งต่อทั้งหมดภายใต้กฎหมาย หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือผู้ได้รับมอบหมายอำนาจ หรือทรัพย์สิน หรือ
 • ซึ่งถือเป็น หรือมีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด หรือข้อเท็จจริง ผู้รับบริการยังตกลงว่าผู้รับบริการจะไม่เก็บเกี่ยว หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูใช้งานใด ๆ ของโปรแกรม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อ หรืออำนวยความสะดวกในการส่งต่ออีเมลจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์ หรือการสื่อสารอื่น ๆ
 • (ข) โดยทั่วไปแล้ว ลิฟวิ่งโอเอส ไม่ และจะไม่ผูกมัดไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามในการคัดกรองล่วงหน้า เฝ้าติดตาม หรือแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้โพสต์โดยผู้ใช้งานของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ลิฟวิ่งโอเอส ของสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาต่าง ๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดความไม่พอใจ ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ลิฟวิ่งโอเอส จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลว หรือความล่าช้าในการลบเนื้อหาดังกล่าว

  ข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูล

  บริการที่มีให้เพื่อให้พร้อมใช้งาน หรือเข้าถึงได้ผ่านทางโปรแกรม รวมถึงเนื้อหาทั้งหมด ฟังก์ชั่นการทำงาน และข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการ "ตามข้อมูลจริง" ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโปรแกรมอาจประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ตัวอักษรและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

  ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ลิฟวิ่งโอเอส ไม่ขอยอมรับการเป็นตัวแทนใดๆ และไม่ขอรับประกันเนื้อหาของข้อมูลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในสื่อทุกชนิด และฟังก์ชั่นการทำงานประเภทต่าง ๆ ที่เข้าถึงโดย ผ่านโปรแกรม (และสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือลิงค์เชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สาม ถ้ามี) หรือการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนผ่านทางโปรแกรม ยกเว้นการละเมิดข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ลิฟวิ่งโอเอส นั้นเกิดขึ้นโดยตรงจากความไม่รู้ และเป็นการละเมิดโดยไม่เจตนา

  การประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการตรวจสอบของข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำเสนอ หรือเข้าถึงผ่านทางโปรแกรมนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่จำกัด ข้อผิดพลาดต่าง ๆ หรือการละเว้นข้อมูลดังกล่าว หรือการสูญเสีย หรือเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการใช้งานของ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้โพสต์ อีเมล หรือส่งต่อผ่านทางโปรแกรม

  ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ความระมัดระวังตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการเลือกผ่านทางโปรแกรมเพื่อการใช้งานของผู้รับบริการจะปราศจากไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นอันตราย

  ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย และความเสียหายบางอย่าง

  (ก) แม้ว่าจะไม่มีกรณีใดเกิดขึ้นก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อความประมาท) ลิฟวิ่งโอเอส จะไม่รับผิดชอบต่อผู้รับบริการไม่ว่าจะตามสัญญา หรือการละเมิด หรือภายใต้ทฤษฏีทางกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด ความรับผิดชอบที่เข้มงวด และความประมาท) สำหรับการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการถูกขัดจังหวะในการใช้งาน ข้อมูลสูญเสีย หรือเสียหาย รายงาน เอกสาร หรือความปลอดภัย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของการส่งต่อข้อมูล หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือสำหรับผลกระทบ หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันในทางตรง พิเศษ โดยมิเจตนา ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับไซต์ หรือการเชื่อมต่อกับข้อมูลต่าง ๆ หรือวัสดุต่าง ๆ ที่ได้ส่งต่อผ่านทางโปรแกรม หรือสำหรับการเรียกร้องต่าง ๆ จากฝ่ายอื่น ๆ ที่เรียกร้องต่อผู้รับบริการ แม้ว่า ลิฟวิ่งโอเอส จะได้รับการแจ้งถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

  (ข) การที่ผู้รับบริการอัพโหลด หรือดาวน์โหลด ของข้อมูลหรือไฟล์ใด ๆ จากเว็ปไซต์ หรือซอร์ฟแวร์นั้นเป็นการกระทำที่ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยง และกระทำตามดุลพินิจของผู้รับบริการแต่เพียงผู้เดียว และ ลิฟวิ่งโอเอส จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญเสียข้อมูลที่ส่งผลมาจากการดาวน์โหลดนั้น ๆ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ลิฟวิ่งโอเอส ระบุไว้อยู่บนออนไลน์ที่ www.thelivingos.com/communication/data_privacy_th.html

  การเป็นโมฆะบางส่วน

  หากศาลมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ เงื่อนไขนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเพื่อ ตริตรองถึงความเป็นไปได้ให้มากที่สุดโดยความตั้งใจเดิมของฝ่ายต่าง ๆ และเงื่อนไขที่เหลืออยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

  ทางเลือกของกฎหมาย และการประชุมแก้ไขข้อพิพาท

  ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดย และตีความหมายภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านความขัดแย้งของกฎหมาย ผู้รับบริการได้แสดงความยินยอมอย่างชัดเจนว่าเขตอำนาจศาลพิเศษสำหรับการเรียกร้อง ความเหมาะสม หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมของผู้รับบริการจะถูกยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลในประเทศไทยเท่านั้น

  คำถาม

  หากผู้รับบริการมีคำถามใด ๆ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือโปรแกรม ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ลิฟวิ่งโอเอส ได้ที่ เลขที่ 6 ซอยรายอินทรา 74/3 ถนนรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 (หรือด้วยการโทรติดต่อที่ (+66) 02-9179981-2 และติดต่อแผนกบริการลูกค้า) หรือส่งอีเมลล์มาหาเราที่ support@thelivingos.com.

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล หรือการปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ DPO@thelivingos.com