fbpx

The LivingOS
เราคือที่สุดด้านโปรแกรมบริหารอาคารชุดออนไลน์

ครบ จบ โปรแกรมเดียว

วิดีโอสอนการใช้โปรแกรม

ระบบบัญชี

  สร้างสินค้าสำหรับระบบบัญชีจ่าย

  นำใบรับวางบิลไปบันทึกบัญชี และ การทำจ่ายชำระให้ผู้จำหน่าย

  นำใบแจ้งหนี้มาประกอบการบันทึกบัญชี

  การบันทึกบัญชี

 

  การแก้ไขและเพิ่มผังบัญชี

 

Thank You

Your form is submitted and we received the email.