fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การส่งเสริม SME ในธุรกิจอสังหา

                           ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การส่งเสริม SME ในธุรกิจอสังหา พิเศษ เรื่อง เปิดฉาก “อสังหาริมทรัพย์ไทย” 2561 โดยมีรํฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และ คุณอธิป พีชานนท์

TOP