ERA LOS Event

ช่องทางการหารายได้

จาก The LivingOS

ตอบ : เจ้าของห้อง สามารถ ล็อคอินเข้ามาในระบบเพื่อดูรายการค้างจ่ายของห้องที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้ และสามารถเรียกดูงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารนิติได้ พร้อมทั้งเอกสารการประชุมของโครงการด้วย

ตอบ : เจ้าของห้อง สามารถ ล็อคอินเข้ามาในระบบเพื่อดูรายการค้างจ่ายของห้องที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้ และสามารถเรียกดูงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารนิติได้ พร้อมทั้งเอกสารการประชุมของโครงการด้วย

ตอบ : เจ้าของห้อง สามารถ ล็อคอินเข้ามาในระบบเพื่อดูรายการค้างจ่ายของห้องที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้ และสามารถเรียกดูงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารนิติได้ พร้อมทั้งเอกสารการประชุมของโครงการด้วย

Thank You

Your form is submitted and we received the email.