ไขข้อข้องใจ ทำไมเราต้องใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกบ้าน ทุกชุมชน และทุกประเทศ ควรให้ความร่วมมือกัน ไม่ใช่แค่เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่การดูแลสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยเฉพาะการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด ก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเราให้ดีตามไปด้วยเช่นกัน 

รู้หรือไม่ว่าในแต่ละวัน เราทุกคนมีส่วนในการผลิตน้ำเสียจากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ รดน้ำต้นไม้ ทำอาหาร และอีกหลากหลายกิจกรรม ยิ่งเราใช้น้ำมากเท่าไร เราก็ผลิตน้ำเสียมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร น้ำเสียจากชุมชนและหมู่บ้านคิดเป็น 80% ของน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาทั้งหมด แต่เราทุกคนเคยตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านหรือไม่ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และมีคุณภาพน้ำตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือไม่

การจัดการน้ำเสียของหมู่บ้านจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หรือชุมชนต่าง ๆ ตามกฎหมายได้มีการกำหนดให้มีการจัดการน้ำเสียก่อนการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งฉบับล่าสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ 

ด้วยเหตุนี้ หมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ จึงต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยหมู่บ้านที่มีการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1.ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน และหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อกรอง และระบบระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการปล่อยน้ำเสียไปปนเปื้อนกันน้ำดี และก่อมลพิษได้ 

สำหรับระบบการระบายน้ำของโครงการจัดสรรที่ดินต้องประกอบด้วย ท่อระบายน้ำและบ่อพัก (พร้อมฝา) หรือรางระบายน้ำ พร้อมฝา บ่อสูบหรือสถานีสูบ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ตะแกรงดักขยะ ในกรณีที่ผันน้ำลงสู่ทางน้ำสาธารณะ และแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากการระบายน้ำและจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

2.บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะติดตั้งระบบแล้ว หมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ จะต้องมีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ลอกท่อน้ำ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยเปิดทางน้ำให้ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการยับยั้งการหมักหมมของแบคทีเรียและเชื้อโรคที่อยู่ในท่อระบายน้ำ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของน้ำเสีย

4.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเพื่อให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.นำน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้งานใหม่ เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดถนน

การเลือกบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ทำไมเราต้องใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

นอกจากหมู่บ้านหรือชุมชนของเราจะต้องทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำของหมู่บ้าน เราอาจจะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวนมหาศาล 

ด้วยเหตุนี้ หลายหมู่บ้านจึงเลือกที่ใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากช่วยลดการปล่อยมลพิษในสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบ ๆ หมู่บ้าน ยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอีกด้วย

นอกจากนี้ บางหมู่บ้านยังให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ก่อนที่จะรับมอบทรัพย์สินจากบริษัทผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าระบบที่ผู้จัดสรรที่ดินทำไว้ได้ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

วิธีเลือกผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ปัจจุบันมีบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก แต่เราจะมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้บริการอย่างไร 

  1. เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ผลงาน และความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีกระบวนการเก็บตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ และมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครอบคลุมทั้งน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำใต้ดิน ดิน กากตะกอน รวมถึงการวิเคราะห์น้ำดื่มและน้ำใช้ ตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการประเมินปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำภายในหมู่บ้านหรือชุมชน
  2. ขึ้นทะเบียนการเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบใบอนุญาตได้ รวมถึงการได้รับมาตรฐานรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการการันตีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญของบริษัทที่ให้บริการ 
  3. มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง นอกจากบริษัทจะได้ขึ้นทะเบียนการเป็นห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานรัฐ เพื่อรับรองประสิทธิภาพของการให้บริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานอย่างแท้จริง 

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค หรือน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากหมู่บ้าน ชุมชน อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียจากที่อยู่อาศัยที่ถูกละเลย หรือคิดว่าไม่จำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตามเมืองใหญ่ ๆ บ้านเรือนและชุมชนเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เราทุกคนจึงต้องร่วมมือกันในการรักษาสภาพแวดล้อม และตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่เสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมือง 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. การจัดการน้ำเสีย ในหมู่บ้านจัดสรร. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จาก https://www.home.co.th/hometips/topic-16237
  2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000973.PDF 
  3. คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000973.PDF